IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

“AKTIVIRAJ, MOTIVIRAJ, (RE)KREIRAJ”: GIBANJE IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Inštitut IZIS vabi k vpisu v MODUL IZOBRAŽEVANJA S PRVINAMI PLESNO-GIBALNE PSIHOTERAPIJE

»AKTIVIRAJ, MOTIVIRAJ, (RE)KREIRAJ«:  GIBANJE IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Izobraževanje je namenjeno spodbujanju ustvarjalnih potencialov ter krepitvi osebnih in strokovnih kompetenc, za boljše medosebne odnose in za delo na različnih področjih, kjer je je podporna komunikacija ključnega pomena. Je tudi program, ki odpira nove perspektive, saj vas spodbuja in opolnomoči, da naredite korak naprej na osebni in strokovni potiZa več avtentičnega izraza, igrivosti in živosti, radovednosti, ustvarjalnosti in medosebne usklajenosti na različnih področjih življenja in dela.

V okviru programa AKTIVIRAJ, MOTIVIRAJ, (RE)KREIRAJ boste lahko izkusili in se veliko naučili o tem, kako so aktivnost, motivacija in ustvarjalnost med sabo tesno povezane. Igrivost, vitalnost, pretočnost in usklajenost, ki jih spodbuja ritmična, ustvarjalno-gibalna aktivnost se odražajo v našem počutju in celostnem zdravju. Vse to pa je pomembno povezano tudi z odnosi in delovanjem. Gre torej za nekaj, kar ima pomen in vrednost na ravni vsakodnevnega delovanja, predstavlja pomemben del del strokovnih kompetenc pri vsakem “delu z ljudmi”, še posebej pa v poklicih pomoči. Če namreč želimo krepiti in razvijati dobro počutje in duševno zdravje pri sebi in drugih, tudi v delovnem okolju, to vključuje zdrave odnose in delovanje. In ker potrebujemo za to seveda tudi ustrezne izkušnje in znanje,  vas vabimo k vpisu v program AKTIVIRAJ, MOTIVIRAJ, (RE)KREIRAJ.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO? : Izobraževanje je primerno za vse, ki ste radovedni, ki iščete, se sprašujete, raziskujete; ki bi radi naredili korak naprej na osebni ravni in hkrati prispevali k razvoju učečih se, vključujočih skupnosti. Primerno je za vse, ki se srečujete z ali delate z ranljivimi posamezniki in skupinami na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja in zdravstva  ter tudi tiste, ki vas zanima, kako bi lahko nadgradili svoje osebne in strokovne kompetence tudi v smeri ustrezne terapevtske oziroma psihoterapevtske usposobljenosti. Udeleženci dosedanjih izvedb so povedali, da so v okviru programa ob strokovnih kompetencah našli in razvili tudi nekatere osebne vire;  torej so znanje in veščine za opolnomočenje tistih, s katerimi in za katere delajo, postavili na temelje novo odkritih lastnih virov, moči, poti in načinov delovanja. Izobraževanje je namenjeno vsem strokovnjakinjam_om s področja duševnega zdravja,  ki jih to področje zanima. Dobrodošle_i tudi  psihoterapevtke_ti različnih modalitet, ki bi želeli pridobiti izkušnje in dodatna znanja za delo s telesom, gibanjem in drugimi izraznimi, kreativnimi in umetnostnoterapevtskimi prvinami.

IZHODIŠČA: Izobraževanje vključuje temeljna teoretična izhodišča plesno-gibalne psihoterapije in omogoča tudi lastno izkušnjo temeljnih principov, metod in tehnik plesno-gibalne psihoterapije. Zaradi svojih specifičnih teoretskih izhodišč ter praktičnih implikacij predstavlja plesno-gibalna psihoterapija učinkovito podporo razvoju dejavnikov duševnega zdravja iz vidika doživljanja, iz vidika delovanja in iz vidika okolja oziroma konteksta. Gibanje in ustvarjalnost imata v plesno-gibalni psihoterapiji osrednjo vlogo. Skupaj z  osredotočenostjo na aktualne in potencialne vire moči predstavljata pomemben dejavnik osebnega razvoja in rezilientnosti kot tudi vir ustvarjalne moči in vitalnosti pri delu s posamezniki, skupinami in skupnostmi.

KAJ BODO UDELEŽENKE_CI PRIDOBILE_I?

Udeleženke_ci bodo tekom izobraževanja:

 • spoznali teoretična izhodišča plesno-gibalne psihoterapije ter izhodišča posameznih praktičnih plesno-gibalnih dejavnosti s poudarkom na teorijah socialne interakcije, podporne komunikacije in skupinske dinamike;
 • skozi lastno izkušnjo pridobili uvid v mehanizme in dinamiko podpornega komuniciranja;
 • spoznali nekatera orodja za razbremenitev in podporo ob pojavu osebnih stisk, za doseganje boljšega uvida v lastno doživljanje, za razvoj spoprijemalnih strategij  ter za odkrivanje učinkovitejših  načinov delovanja ter reševanja problemov;
 • pridobili nova znanja in veščine za  uvajanje pristopov, ki temeljijo v znanjih in metodah plesno-gibalne psihoterapije: za izvedbo  preventivnih dejavnosti na področju duševnega zdravja, vključno z dejavnostmi za razbremenitev in sproščanj rs poudarkom na izvedbi  dejavnosti socialno-emocionalnega učenja;
 • predstavljena bodo priporočila o možnostih uporabe posameznih dejavnosti, tehnik in pristopov pri njihovem vsakodnevnem delu (tudi s posameznimi ciljnimi skupinami – v tem delu se izobraževanje prilagaja potrebam udeleženk_cev);
 • potrdilo, seznam temeljne in dodatne  literature ter drugih virov, pisna in druga gradiva.

VSEBINEPlesno-gibalna aktivnost se v procesu plesno-gibalne psihoterapije poraja in udejanja v tesni povezavi z nevrofiziološkimi temelji gibanja in igre ter odnosnih dinamik, kar bodo udeleženke_ci raziskovali in spoznavali tekom izkustvenih dejavnosti. Posebna pozornost bo posvečena raziskovanju komunikacije in medosebnih odnosov, kar vključuje spoznavanje in razvoj kinestetičnega zaznavanja, kinestetične empatije in uglaševanja. Poudarek bo tudi na raziskovanju in spoznavanju mehanizmov emocionalne regulacije in koregulacije, razvijanju refleksije in sposobnosti za mentalizacijo. Ob raziskovanju gibanja in ritma bodo udeleženke_ci spoznavali tudi pomen gibalnih metafor in simbolizacije ter odkrivali, kako uporaba prvin plesno-gibalne psihoterapije na temelju odnosnih povezav omogoča in podpira procese rasti in razvoja ter vodi v odkrivanje in razvoj novih spoznanj, veščin in rešitev.

 • Pomen in vloga ustvarjalnosti ter umetnosti v vzgojno-izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu.
 • Dejavniki duševnega zdravja, kontinuum duševnega zdravja, kontinuum umetnostnoterapevtskega delovanja in plesno-gibalna psihoterapija.
 • Kratka zgodovina, temeljna teoretična izhodišča in ključni koncepti plesno-gibalne psihoterapije.
 • Povezanost telesnih, afektivno-emocionalnih, kognitivnih, socialnih in duhovnih vidikov človekovega doživljanja in delovanja ter celostno raziskovanje odnosa med različnimi vidiki elementov gibanja.
 • Nevrofiziološki temelji gibanja in igre: razvojno gibanje, celostni vzorci telesnih povezav.
 • Igra, multisenzornost in senzorna integracija
 • Opazovanje in analiza gibanja.
 • Multimodalnost in intermodalni transferji v PGP.
 • Osebni, medosebni in splošni prostor.
 • Emocialna regulacija in koregulacija.
 • Gibanje, pozornost in spomin.
 • Dejavnosti za ogrevanje, povezovanje skupine in za razvoj skupinske dinamike.
 • Gibalne metafore.
 • Rituali v PGP
 • Umetnost refleksije

TRAJANJE, OBSEG IN ČASOVNICA: Izobraževanje  bo izvedeno v 3 dvodnevnih sklopih, z dvema dodatnima vmesnima in dodatno zaključno aktivnostjo. Potekalo  bo v času od 15. 3. 2024 do 15.6.2024. Izobraževanje obsega 60 pedagoških ur. Od tega predstavlja 36 ur udeležba na predavanjih in delavnicah, 12 ur je samostojno delo (izbrana praktična aktivnost) in 12 ur sodelovanje ter delo na daljavo (delo v manjši skupini, konzultacije).

 1. SKLOP:PETEK, 15.3. in SOBOTA 16. 3. 2024, v petek  od 17. do 20.30 ure (predavanje z izkustvenimi vajami; izvedba s pomočjo zoom aplikacije)  in  sobota  od  10.00 – 17.30 (izkustveni seminar, v prostorih Inštituta IZIS v Mariboru).

VMESNA  AKTIVNOST: Udeleženke_ci  načrtujejo, izvedejo in evalvirajo eno dejavnost, kar predstavijo vodji izobraževanja in soudeleženkam_cem tekom srečanja na daljavo (zoom) v manjši skupini (samostojno delo 4 ure, predstavitev izvedene dejavnosti/delo v majhni skupini in konzultacije 4 ure).

2. SKLOP: PETEK 12. 4. in SOBOTA 13.4. 2024 , v petek od 17. do 20.30 ure (predavanje z izkustvenimi vajami; izvedba s pomočjo zoom aplikacije) in  sobota  od  10.00 – 17.30 (izkustveni seminar, v prostorih Inštituta IZIS v Mariboru).

VMESNA AKTIVNOST: Udeleženke_ci  načrtujejo, izvedejo in evalvirajo eno dejavnost, kar predstavijo vodji izobraževanja in soudeleženkam_cem tekom srečanja na daljavo (zoom) v manjši skupini (samostojno delo 4 ure, predstavitev izvedene dejavnosti/delo v majhni skupini in konzultacije 4 ure).

3. SKLOP: PETEK 17.5 in SOBOTA 18.5.2024v petek  od 17. do 20.30 ure (predavanje z izkustvenimi vajami; izvedba s pomočjo zoom aplikacije) in  sobota  od  10.00 – 17.30 (izkustveni seminar, v prostorih Inštituta IZIS v Mariboru).

ZAKLJUČNA AKTIVNOST IN KONZULTACIJE Udeleženke_ci pripravijo tudi kratko pisno nalogo na izbrano temo (do 3 strani), izbrano temo in  zaključno refleksijo predstavijo tekom zoom srečanja v manjši skupini; redstavitev izvedene dejavnosti/delo v majhni skupini in konzultacije 4 ure).

Termini srečanj za vmesni in zaključno aktivnost, ki bodo potekale  kot delo v manjših skupinah in konzultacije, bodo določeni po dogovoru z udeleženkami_ci ter bodo v celoti izvedeni najkasneje do 15.6. 2024.

AVTORICA IN IZVAJALKA: Program AKTIVIRAJ, MOTIVIRAJ, (RE)KREIRAJ  je  razvila plesno-gibalna psihoterapevtka in logoterapevtka Alenka Lin Vrbančič Simonič na podlagi tri desetletja dolge “pionirske” poti izobraževanja, raziskovanja in strokovnega delovanja na področju pomoči z umetnostjo in plesno-gibalne psihoterapije. Je plod njene celostne usposobljenosti in odraz osebnih izkušenj, pogleda na svet ter življenjske naravnanosti.  Alenka Lin VRBANČIČ SIMONIČ je  v skladu s standardi SKZP in EAP certificirana psihoterapevtka – plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP ZPGPS/EADMT) in logoterapevtka. Je tudi specialistka The Ways of Seeing Method® dr. Suzi Tortora, v elementih plesno-gibalne psihoterapije utemeljenega pristopa za umetnostnoterapevtsko delo z otroki in družinami. Po osnovni izobrazbi je univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja z zaključenim programom strokovnega izpopolnjevanja za delo z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami ter motnjami vedenja in osebnosti. Je tudi  specialistka  pomoči z umetnostjo, smer gibalno-plesna terapija. Ima 27 let delovnih izkušenj s preventivnim, svetovalnim in terapevtskim delom z različnimi ciljnimi skupinami na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, duševnega zdravja in psihosocialne rehabilitacije. Kot ustanoviteljica in strokovna vodja  Inštituta IZIS  pod krovnim konceptom »Štirje časi« ustvarja, razvija in izvaja preventivne, podporne in terapevtske programe za posameznike, pare, skupine in skupnosti. Plesno-gibalno psihoterapijo izvaja z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami, prav tako z odraslimi  posamezniki in skupinami. Njen moto oziroma življenjsko vodilo, ki je temelj in navdih  tudi za razvoj dejavnosti v okviru Inštituta IZIS je “DIHAM, ŽIVIM, PLEŠEM, LJUBIM”.

LOKACIJA: Poslovni in terapevtski prostori INŠTITUT-a IZIS, Razlagova 22, Maribordel izobraževanja bo  potekal tudi na daljavo, s pomočjo Zoom aplikacije (predavanja, vmesne in zaključna aktivnost).

CENA IN POGOJI PLAČILA: Cena celotnega  izobraževanja je 480 evrov za posamezno_ega udeleženko_ca. Cena vključuje vsa  gradiva in potrdilo o udeležbi. Posebni pogoji: 

Nižja cena ob prijavi in plačilu  do 25.2.2024. Ob prijavi in plačilu celotnega izobraževanja do 25.2.2024 omogočamo nižjo kotizacijo, ki znaša 420 eur.

Možnost plačila v 3 obrokih: Plačati je mogoče tudi v treh mesečnih obrokih in sicer je rok  za plačilo posameznega obroka  v višini 160 evrov  tri dni pred pričetkom izvedbe posameznega sklopa. Prijava na izobraževanje tudi v primeru neudeležbe na posameznem sklopu zavezuje k plačilu celotnega izobraževanja.

 PRIJAVE: Izpolnjeno prijavnico prosim posredujte po e – pošti na naslov: info@izis.si  Na podlagi prejete prijave vam bomo, upoštevajoč izbrani način plačila, posredovali račun. Kotizacijo (oziroma dogovorjeni obrok) je potrebno poravnati do pričetka izobraževanja (v primeru plačila na obroke: posamezen obrok tri dni pred pričetkom posameznega sklopa).

PROGRAM in PRIJAVNICA  sta dostopna na zeleno obarvani povezavi:

Prijavnica-AMR(pdf) 

Prijavnica-AMR (word)