IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

ŠTIRJE ČASI

IZIS PREVENTIVNI, PODPORNI IN TERAPEVTSKI PROGRAMI ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE  – “ŠTIRJE  ČASI” 

Pri načrtovanju in izvajanju programov so nam v pomoč spoznanja o razvoju človeka in skupnosti, zato našo ponudbo oblikujemo glede na RAZVOJNA OBDOBJA. V skladu s filozofijo, izhodišči in vizijo Inštituta IZIS  smo  krovni razvojni koncept, ki je  v temelju  vseh naših programov in storitev poimenovali  ŠTIRJE ČASI, kar povezujemo tudi, a ne samo, s ŠTIRIMI LETNIMI ČASI.

Zakaj ŠTIRJE ČASI?

Življenje je smiselna celota, v kateri ima vse in vsakdo svoje smiselno mesto in vrednost. Vsako življenje ima svoj ritem in svoj čas, vsi ritmi pa so del celote Življenja. Da bi resnično živeli,  se je potrebno velikokrat preobraziti. Vsak stadij, vsaka preobrazba ima prav tako svoj čas in  svoj ritem, ki ga je potrebno čutiti, odkriti, mu slediti. Preobrazbe potekajo v ciklih, ki so “odprti krogi v gibanju” – spirale. Letni časi našega življenja so torej tako cikli kot tudi tudi mejniki našega življenja.

Oblikujemo in razvijamo štiri osnovne skupine programov:

  • POMLAD: Programi za otroke, mladostnike in mlajše osebe na prehodu v odraslost. V ta sklop vključujemo tudi  preventivo v prenatalnem obdobju, ki  se pomembno povezuje s programi za odrasle (kot je pomlad povezana z zimo in prehaja v poletje).
  • POLETJE: Programi za odrasle  v različnih obdobjih (zgodnja in srednja odraslost) .
  • JESEN: Programi za starejše odrasle, v “tretjem življenjskem obdobju” (pozna odraslost).
  • ZIMA- “čas večnosti”:  Programi ki podpirajo umiritev, umik;  za razvoj čuječnosti, poglabljanje uvida in modrosti, regeneracijo in rekreacijo.

“ZIMI” posvečamo še posebno pozornost in skušamo najti prostor zanjo v vsakem “letu” in v vseh življenjskih obdobjih. Saj se nekako  zdi, da ta čas izginja iz naših življenj. Kot da smo ljudje pozabili na davno modrost in je potrebno obuditi skrivnost, ki je bila nekoč  tudi v ritmih narave bolj očitna in je o njej v svojih predavanjih govoril tudi dr. Anton Trstenjak: “Glejte, vsa rastlinska narava pozimi otrpne in zamre v zimskem spanju, toda na pomlad zopet oživi iz istih korenin v novo življenje,«(po  dr. Anton Trstenjak, objavljeno v Kakovostna starost, št. 1, let. 1, 1998,  Inštitut Antona Trstenjaka).

Vsi smo del narave. Tako otroci kot odrasli v različnih obdobjih potrebujemo znotraj svojega obdobja “cel cikel”,  da lahko kalimo, rastemo,  brstimo in nato cvetimo, zorimo. Zima je torej čas ali  obdobje, ki mu lahko najdemo svoje mesto znotraj katerega koli drugega življenjskega obdobja. Zima nas uči vračanja k izvoru, spominja  na prepotreben počitek, umiritev in pogled “onstran”. Kot pravi filozof Marko Uršič, v motu svoje trilogije Štirje časi: “Štirje časi so dani človeku: preteklost, sedanjost, prihodnost in – večnost.” 

Res je.  Štirje časi so dani človeku – in človek jih potrebuje, prav vse.

Štirje letni časi nas tako spominjajo  na cikličnost in modrost preobrazbe in preporoda ter  nas vodijo k izvirom modrosti.  Povezani so z ritmi, nekateri teh ritmov so univerzalni. Hkrati pa vsak človek v sebi nosi svoj, sebi lasten ritem, ki se ga skozi “letne čase” uči usklajevati s tem, kar ga obdaja.

Inštitut IZIS izvaja dejavnosti in programe za pomoč in podporo ter druge projekte povsod,  kjer se posamezniki, družine,  skupnosti in skupine  nahajajo: v njihovem domačem in vsakodnevnem okolju, tudi v različnih delovnih okoljih in  organizacijah. Dejavnosti zavoda zajemajo programe in storitve za pomoč posameznikom in družini  za dom ter izvajanje dejavnosti  v drugih domovih, tudi za oskrbovance in uporabnike v različnih oblikah socialnovarstvenih nastanitev, v nastanitvenih centrih, materinskih domovih, zavetiščih, bolnišnicah, zdravstvenih domovih.

Glede na prepoznane potrebe razvijamo programe  ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE. Za vse naše programe je značilno, da so strokovno podprti, celostni,  pozitivni, razvojno in ustvarjalno naravnani ter sistematični. Zavedamo se, da sta zdravje posameznika in zdravje družbe medsebojno soodvisna. Zato naši programi  nagovarjajo posameznika kot tudi skupnosti in skupine (družine, kolektive,…),  družbo kot celoto. Vsi programi in projekti so oblikovani in izvajani v skladu z  multimodalnim integrativnim  umetnostnoterapevtskim pristopom  IZIS. Vključujejo metode integrativne plesno-gibalne psihoterapije in  tudi  drugih modalitet psihoterapije ter pomoči z umetnostjo ter  so  v skladu s  principi sonaravnega bivanja ter ustvarjalnosti.

Več o različnih programih si lahko preberete na naslednji povezavah:

PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA in LOGOTERAPIJA

PREVENTIVA IN SVETOVANJE

ZGODNJA OBRAVNAVA  

IZOBRAŽEVANJE

SONARAVNO BIVANJE IN SKUPNOST