IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

ZGODNJA OBRAVNAVA

ZA OTROKE             ZA STARŠE             ZA DRUŽINE

ZA STROKOVNJAKE              ZA SKUPNOST/i

V Inštitutu IZIS področju zgodnje obravnave ( ZO) otrok, ki zajema čas od rojstva do vstopa v osnovno šolo,  posvečamo posebno pozornost. Osnovni namen izvajanja zgodnje obravnave ni terapija, pač pa CELOSTNO SPODBUJANJE RAZVOJA OTROK. Zgodnji razvoj in zgodnje učenje v veliki meri vplivata na kasnejše zmožnosti učenja in razvoj na vseh področjih življenja in dela, zato imata  poseben pomen za razvoj posameznika in njegove osebnosti. Z ustreznimi zgodnjimi spodbudami pomembno vplivamo na celotno nadaljnje življenje. 

Delo na področju zgodnje obravnave razvijamo po inovativnem IZIS  MODELU PREVENTIVE IN POMOČI. Multimodalen umetnostnoterapevtski pristop, ki temelji v teoretičnih izhodiščih in praktičnih znanjih plesno-gibalne psihoterapije povezuje sodobna znanstvena dognanja o razvoju in učenju otrok z uvidom in mentalizacijo, ki ju poudarja tudi psihoterapija.  Pomemben element programov zgodnje obravnave je tudi  podpora in svetovanje staršem  za razvoj odnosa starši – otrok in za razvoj starševskih veščin, kar vključuje svetovanje, podporo in  pomoč staršem pri vzgoji otroka na vseh področjih.

  • Naše  IGRALNE URICE, IGRALNE INTERVENCIJE  ter SKUPINSKE OBLIKE PODPORE IN POMOČI STARŠEM /DRUŽINAM vključujejo prvine integrativne plesno-gibalne psihoterapije in pomoči z umetnostjo.
  •  PLESNO-GIBALNE URICE  in druge “USTVARJALNICE” spodbujajo  razvoj talentov in nadarjenosti ter otroke hkrati podpirajo tudi pri navezovanju stikov in  razvoju socialnih veščin.
  •  SVETOVANJA in druge  PODPORNE DEJAVNOSTI za starše: Razvoj zdrave navezanosti med otrokom in materjo/prvim pomembnim drugim  v mnogočem pomembno vpliva na  razvoj odnosov z drugimi ljudmi  v otrokovem bodočem  življenju. Upoštevajoč  izsledke sodobnih raziskav zagotavljamo takšno podporo, ki pri starših spodbuja razvoj refleksivnosti in sposobnosti  za »mentalizacijo«.
  • PREDAVANJA in DELAVNICE ZA STARŠE (o razvoju otrok, vzgoji, spodbudnem okolju, za razvoj starševskih veščin)  kot tudi DEJAVNOSTI ZA OTROKE, ki so namenjene razvoju grobe, fine in grafomotorike, za razvoj pozornosti in koncentracije, kot spodbuda  razvoju celostne komunikacije in govora-jezika, spretnostim za samostojnost in skrb zase in kot spodbude socialno emocionalnemu razvoju.
  •  SPECIALIZIRANE PREVENTIVNI IN TERAPEVTSKI PROGRAMI ZA RAZLIČNE  SKUPINE RANLJIVIH OTROK IN NJIHOVE DRUŽINE, ki v zgodnjem obdobju potrebujejo več pomoči in podpore ter bolj specializirane storitve ali terapevtske intervencije.

IZIS  dejavnosti  in programi temeljijo na  spoznanjih  razvojne psihologije, vključujejo znanja s področja senzorne integracije in spoznanja sodobne “medosebne nevrobiologije” o zgodnjem razvoju otrok.  Poudarjamo gibanje, odnosni vidik (interakcije, komunikacijo) in  multisenzornost ter spodbujamo procese socialno-emocionalnega učenja in ustvarjalnosti. Aktivna vključenost v dejavnosti spodbuja stimulacijo vseh možganskih podsistemov ter  prispeva k aktivaciji in povezovanju obeh možganskih polobel. Odpirajo in gradijo  se nevrološke poti, kar spodbuja pretok informacij po celotni nevronski mreži. Vse navedeno pa spodbuja sposobnosti sprejemanja in procesiranja informacij kot tudi sposobnosti izražanja ter komunikacije.

V skladu s sodobnimi spoznanji o pomenu zgodnjih spodbud za razvoj otrok  si prizadevamo za SKUPNOSTNI PRISTOP K RAZVOJU SPODBUDNEGA OKOLJA. Zato se ne osredotočamo le na otroka, pač pa aktivno sodelujemo s starši. Na željo in ob soglasju staršev se  vključujemo tudi v okolje, kjer otrok vsakodnevno živi (dom, vrtec,.. ) ter se povežemo z drugimi strokovnjaki, ki sodelujejo z otrokom in družino. Otrokom in družinam omogočamo umik v naravo, stran od vrveža vsakodnevnega življenja, saj naše programe izvajamo tudi v Družinskem in medgeneracijskem centru IZIDINA IZBA.

V Inštitutu IZIS razvijamo zgodnjo obravnavo V SKLADU Z NAJSODOBNEJŠIMI ZNANSTVENIMI SPOZNANJI. Dobro poznamo in upoštevamo tako strokovni kot zakonodajni okvir tega področja v Slovenji in širše. Hkrati pa ostajamo odprti in skušamo s svojim delovanjem predvsem zapolniti nekatere vrzeli, ki na tem področju nastajajo oziroma ostajajo tudi zaradi preobremenjenosti in specifik delovanja strokovnih služb, ki znotraj sistemov javnega zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva izvajajo storitve ZO.  Osredotočamo na SKUPNOSTNI PRISTOP ter celostno podporo otrokom in družinam v njihovem vsakodnevnem okolju.

Pri tem je ključnega pomena, da JE VSAK OTROK EDINSTVEN IN NEPONOVLJIV, enako velja za družine. Zgodnja obravnava je bistveno povezana s pravico majhnih otrok in njihovih družin do spodbud, podpore in pomoči, ki jo potrebujejo. Pravica pa bi v skladu s tem morala biti enako dostopna vsem.  Eden ključnih splošnih ciljev celostne zgodnje obravnave, ki je pogosto premalo prepoznan in poudarjen,  je PRISPEVEK K RAZVOJU INKLUZIVNE IN POVEZUJOČE DRUŽBE. Slednje prepoznavamo kot bistven del  našega poslanstva.  

 

Več informacij, kontakt in naročanje:

E- pošta: alenka.lin.simonic@izis.si

Tel: 030 799 444