IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

IZOBRAŽEVANJE

Inštitut IZIS, Bresternica razvija ter izvaja različna izobraževanja za različne ciljne skupine.

IZOBRAŽEVANJA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, RAZVOJ KOMUNIKACIJE  IN OSEBNO RAST ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE:

 • izobraževanja za različne ciljne skupine laične javnosti z namenom širitve znanj in zagotavljanja  podpore za  zdrav življenjski slog in osebno rast  (preventiva).
 • razvoj komunikacije in odnosov za posameznike, organizacije, skupnosti;
 • razvoj ustvarjalnega (so)delovanja,
 • za kvaliteto (so)bivanja in trajnostni razvoj;
 • za starše o razvojnih značilnostih otrok/mladostnikov, o vzgoji  in za  razvoj starševskih veščin ;
 • s področja socialno-emocionalnega učenja in razvoj prosocialnega vedenja za otroke (predšolske in šolske), mladostnike in  odrasle ;
 • učenje učenja, razvoj meta- strategij;
 • za reševanje problemov.

IZOBRAŽEVANJA PROSTOVOLJCEV IN STROKOVNJAKOV :

 • za lastne potrebe za kvalitetno izvajanje dejavnosti in razvoj dejavnosti Inštituta IZIS;
 • za področje zgodnje obravnave, s poudarkom na nudenju podpore družinam in sodelovanju s starši;
 • za pedagoške delavce /šole, vrtce/ o sodobnih pristopih poučevanja s poudarkom na uvajanju ustvarjalnega gibanja kot celostnega pristopa k poučevanju ter vključevanju elementov pedagoške kineziologije;
 • za prostovoljce za izvajanje učne pomoči (v šolah in na domu);
 • za   nudenje celostne pomoči na domu ostarelim in njihovim družinam;
 •  za izvajanje različnih oblik psihosocialne pomoči;
 • za timski pristop, razvoj komunikacije in odnosov, za ustvarjalno (so)delovanje ;
 • za izmenjavo znanj in  izkušenj ter za strokovno in osebno rast psihoterapevtov in drugih strokovnjakov, ki delajo z ljudmi:  vključuje intervizijo in supervizijo ter raznolike oblike izobraževanj v skladu s prepoznanimi potrebami po dodatnih splošnih in specifičnih strokovnih znanjih ter kompetencah;
 •   izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov za področje plesno- gibalne terapije in za  širše področje pomoči z umetnostjo ter integrativne umetnostne terapije.