IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

Alenka Lin Vrbančič Simonič, logoterapevtka in plesno-gibalna psihoterapevtka

V življenju so trenutki, ko se odločimo poiskati podporo ali pomoč, zelo pomembni in dragoceni. Prav tako pomembno je, da si pridobimo natančne informacije o tem, kdo nam tovrstno podporo in pomoč lahko nudi. Ustrezne strokovne kompetence so izrednega pomena – zanima nas,  kakšno izobrazbo in kompetence ima oseba, ki naj bi nam stala ob strani, nam pomagala lajšati našo stisko in breme, nas podpirala pri odkrivanju naše nadaljnje poti ter pri iskanju rešitev.  Zato se vam v nadaljevanju podrobneje predstavim. 

Sem univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja,  specialistka za pomoč z umetnostjo (smer gibalno-plesna terapija), v skladu s standardi SKZP in EAP  certificirana psihoterapevtka (registrirana plesno-gibalna psihoterapevtka (ZPGPS / EADMT) in logoterapevtka) Pri delu me vodi zaupanje v zdravilne moči v vsakem posamezniku, vera v ustvarjalnost, svobodo in sodelovanje. Moj psihoterapevtski “credo”, moje vodilo, se glasi : DIHAM, ŽIVIM, PLEŠEM, LJUBIM, Več o tem, kaj me vodi pri psihoterapevtskem delu in za kaj si prizadevam v svoji psihoterapevtski izbi, lahko preberete TUKAJ

Kot strokovnjakinja za področje psihosocialne pomoči  sem se kalila in zorela 27 let. Temeljno izobrazbo s področja pedagogike in filozofije sem po univerzitetni diplomi (1999) nadgradila z izobraževanjem na področjih specialne in rehabilitacijske pedagogike ter socialne pedagogike (2004 – 2006, zaključen študijski program  izpopolnjevanja za delo z otroki in mladostniki s čustveno-vedenjskimi težavami ter z motnjami vedenja in osebnosti). Zaključila sem tudi podiplomsko specializacijo iz pomoči z umetnostjo, smer gibalno-plesna terapija (2000 – 2010).

V letih 2010 – 2022 sem se intenzivno dodatno izobraževala in kvalificirala na področju psihoterapije kot  jo na podlagi Strasbourske deklaracije in nadaljnjega razvoja definira Evropska zveza za psihoterapijo (nekaj o tem lahko na kratko  preberete tudi v brošuri z naslovom Predstavljajte-si-svet-brez-custvene-stiske.pdf  (vir Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, dostopno na   https://www.skzp.si/eap/)  Sem  v skladu s  standardi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) ter v skladu s standardi  Inštituta Viktor Frankl na Dunaju, certificirana psihoterapevtka – logoterapevtka ter dodatno   v skladu z standardi Združenja plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije (ZPGPS) in  Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo (EADMT) registrirana  plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP ZPGPS/ EADMT). 

V 27 letih poklicne poti sem si pridobila bogate izkušnje s preventivnim, svetovalnim in terapevtskim delom na področjih socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja :

  • pri delu z otroki in mladostniki z različnimi posebnimi potrebami in njihovimi družinami, tudi na področju zgodnje obravnave majhnih otrok in njihovih družin;
  • na področju paliativne oskrbe in pomoči ob izgubi bližnje osebe, v procesu žalovanja;
  • na področju duševnega zdravja z različnimi ranljivimi skupinami,  tudi pri delu s posameznikih z diagnozo najtežjih duševnih bolezni in njihovimi svojci; 
  • na področju preventive, svetovanja in podpore za celostni razvoj in  osebno rast posameznikom v različnih življenjskih obdobjih.

Ključni dejavnik moje celostne strokovne usposobljenosti so  predvsem raznolike izkušnje, ki sem jih pridobila v okviru svojega poklicnega delovanja in zaposlitve:  strokovna sodelavka v programih CSD Ljubljana Moste -Polje in Vič -Rudnik (2000-2022); prostovoljka in kasneje strokovna delavka  in sodelavka v Slovenskem društvu hospic (1998 -2007); vodja Dnevnega centra za osebe s težavami na področju duševnega zdravja  in kasneje zunanja strokovna sodelavka (ŠENT 2002-2010), socialna pedagoginja v Mladinskem Mariboru Maribor (2004 – 2010) ter izvajalka dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami in svetovalna delavka v dijaškem domu, vrtcu in OŠ (2004 do danes).  V okviru vseh navedenih zaposlitev sem kot članica multidisciplinarnih timov  redno sodelovala in še vedno sodelujem s strokovnjaki različnih profilov (psihologi, specialni pedagogi, logopedi, delovni terapevti, pediatri, pedopsihiatri in psihiatri, socialni delavci, psihoterapevti drugih usmeritev). V okviru specialističnega študija pomoč z umetnostjo sem opravila tudi več kot 600 ur praktičnega dela (klinične in psihosocialne prakse), tudi v ustanovah kot so UKC Ljubljana – Psihiatrična klinika Polje, program psihosocialne rehabilitacije v okviru Slovenskega združenja za duševno zdravje (ŠENT) – v okviru tega tudi  sodelovanje s psihiatričnimi ustanovami in strokovnjaki; delo z otroki in mladostniki s čustveno-vedenjskimi težavami ter motnjami vedenja in osebnosti (Vzgojni zavod Višnja gora, Mladinski dom Maribor, CSD Ljubljana – programi učno-vzgojnih središč), v okviru dela v Slovenskem društvu hospic tudi sodelovanje s strokovnjaki v zdravstvu.  Opravljen imam strokovni izpit za področje socialnega varstva ter strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. Od 2019 pod okriljem Inštituta IZIS delujem tudi v zasebni plesno-gibalno (psiho)terapevtski in logoterapevtski  praksi. Plesno-gibalno psihoterapijo izvajam z otroki in mladostniki, v kombinaciji z logoterapijo tudi z odraslimi posamezniki in skupinami. Plesno-gibalno psihoterapijo in logoterapijo izvajam tudi s pari in družinami.

Moj način dela je izrazito interdisciplinaren in multimodalen. Skozi raznoliko dolgoletno prakso in nenehno izobraževanje sem izoblikovala  integrativen umetnostno-terapevtski pristop IZIS (Igra, Zdravljenje, Izobraževanje, Svetovanje). Ob tem, da primarno izhajam iz specifičnih znanj in veščin plesno-gibalne psihoterapije, se pri svoje delu naslanjam tudi na spoznanja drugih psihoterapevtskih šol. Na podlagi večletnega formalnega in neformalnega izobraževanja (1997 – 2022) na področju ustvarjalnosti, pomoči z umetnostjo in umetnostnih terapij v svoje delo vključujem tudi prvine drugih umetnostnih terapij (prvine likovne, glasbene in dramske terapije; integrativno umetnostno terapijo). Znanja s področja različnih modalitet umetnostnih terapij sem pridobila od mednarodno  priznanih strokovnjakov : Olav Skille (glasbena in vibroakustična terapija), Joseph Moreno (glasbena terapija in glasbena psihodrama), Sue Jennings, Ditty Dokter, Martina Jenkyns, Richard Hougham, Zlatko Bastašič (vsi dramska terapija), Pauline Mottram, Marian Liebmann (likovna terapija);  Helen Payne, Hazel Carey, Ineke Kneepkens, Penelope Best,  Miriam Roskin Berger, Gordana Horvat Mahne, Frances Schott-Billmann, Susan Scarth, Bonie Meekums (plesno-gibalna psihoterapija) in Leah S. Bartal (plesno-gibalna psihoterapija, integrativna umetnostna terapija). Opravila sem tudi 3. stopnje izobraževanja ter pridobila certifikat iz diagnostične in terapevtske metode EBL – Emerging Body Language/ Porajajoči se jezik telesa avtorice dr. Marijke Rutten Saris.  Izobraževanje sem opravila pri priznani specialni pedagoginji in EBL strokovnjakinji ge. Elzi Sabolič. Posebna zahvala za raznolike možnosti in  pridobivanje znanja na področju umetnostnih terapij gre dr. Bredi Kroflič, dolgoletni koordinatorici specialističnega študija Pomoč z umetnostjo – umetnostne terapije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (1996 – 2010), ki je s svojim predanim pionirskim delom ter dodatno koordinacijo odprtega dela programa PZU/UT (stalno strokovno izpopolnjevanje) omogočila dostop do  raznolikega in kvalitetnega izobraževanja in  znanja mnogim strokovnjakom – pionirkam/pionirjem na področju  umetnostnih terapij v Sloveniji. 

Po zaključeni specializaciji za področje pomoči z umetnostjo in umetnostnih terapij, smer gibalno-plesna terapija  (2010) sem se kontinuirano in intenzivno izobraževala na področju različnih modalitet psihoterapije.  2018 sem  v Beogradu (RAIP, Žanet Prinčevac de Villablanca, Lidija Vasiljevič) zaključila  uvodno izobraževanje iz analitične psihologije in psihodrame. Psihodrama predstavlja tudi pomemben del moje osebne izkušnje (Studio za raziskavo umetnosti igre, Vladimir Miloševič in Tomi Janežič, 2017/18, 2021/22). 2019 sem zaključila specializacijo iz v plesno-gibalni psihoterapiji utemeljenega umetnostnoterapevtskega pristopa za delo z majhnimi otroki in njihovimi družinami Ways of Seeing, ki ga je razvila priznana plesno-gibalna psihoterapevtka Suzi Tortora (ZDA). Opravila sem  večtedensko izobraževanje s področja čuječnosti (na kognitivno – vedenjski terapiji utemeljen pristop, Moč strokovnjakom, NARA, 2017), nato 2021/22 tudi  34-urni modul /  izobraževanje za uporabo veščin in tehnik vedenjsko kognitivne terapije v šolskem okolju (Društvo za vedenjsko kognitivno terapijo). 2022 sem zaključila  modul izobraževanja iz art terapije, psihodrame in sociodrame (Jana Damjanov, Center za sociodramo in raziskovanje Novi sad). 2022 sem zaključila tudi štiriletno specialistično izobraževanje iz logoterapije in eksistencialne analize.

Kadar se izkaže za potrebno in kadar je to s strani posameznikov sprejemljivo in zaželeno, v procese pomoči in podpore  vključujem tudi nekatere specifične telesne tehnike in prvine somatskih terapij (kot so npr. nevro-senzorimotorična integracija in integracija refleksov, ritmična gibanja po metodi dr. Bloomberga). Vse navedeno je namreč lahko zelo koristno in v pomoč pri delu s travmo, tudi pri soočanju s stresom in pri uravnavanju stresnih odzivov. Po potrebi in na podlagi soglasja posameznikov, ki so vključeni v psihoterapevtski proces, se pri svojem delu povezujem tudi z drugimi strokovnjaki. Vse navedeno pomembno bogati moje delo in mi omogoča, da se bolj učinkovito prilagajam potrebam posameznikov in skupin, s katerimi delam. 

Svoje delo  že opravljam pod redno supervizijo. V obdobju 2000 do 2010 so bili moji supervizorji  Marina Jenkyins,  Leah Bartal, dr. Onja Tekavčič Grad, Teodora Pečarič Jager, Vinko Kmetič (v programih Slovenskega društva hospic in Šenta, pri delu v Mladinskem domu Mariboru). Po letu  2010 so  bili  moji supervizorji Marinka Bečela, Heliodor Cvetko (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše); Celine Butte (Hearth of Movement UK); dr. Aleksandra Schuller (avtentično gibanje in ustvarjalna supervizija), dr. Cvijeta Pahljina ( logoterapija, Zavod Žički tabor za duhovno rast), občasno Suzi Tortora (v programu WOS).

Za razvoj osebnih in strokovnih kompetenc psihoterapevta_ke je ključnega pomena tudi redno “delo na sebi” –  to je lastna  osebna izkušnja in proces psihoterapije. Sama sem slednje opravila v  različnih obdobjih svojega življenja in strokovnega usposabljanja  pri različnih  priznanih psihoterapevtih in  v različnih priznanih psihoterapevtskih pristopih, v skupnem obsegu več 600 ur. Osrednji proces moje osebne izkušnje predstavlja logoterapija  ter plesno-gibalna psihoterapija. Dodatno pa me je  ob skupinski  in individualni  izkušnji pri mednarodno priznanih  plesno-gibalnih psihoterapevtkah obogatila še osebna izkušnja  psihodrame, integrativne psihoterapije in psihoanalitične psihoterapije.  Z delom na sebi nadaljujem, saj je življenje nenehna sprememba, osebna psihoterapija pa mi pomaga pri odgovarjanju na izzive življenja ter pri vzpostavljanju celostnega ravnovesja.  V tem procesu raziskujem, se učim, razvijam, se prerajam in bogatim. Vse to je zelo pomemben vir za moje vsakodnevno življenje in delo. 

Vse zgoraj navedeno mi omogoča, da se empatično in učinkovito prilagajam potrebam posameznikov, parov in skupin s katerimi delam. Predvsem pa sem pri svojem delu zavezana najvišjim standardom strokovnega dela in psihoterapijo izvajam v skladu s pogoji ter etičnimi kodeksi  Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Evropske zveze za psihoterapijo, Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo, Združenja plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije in  Društva LOGOS .

Za vsa vprašanja mi lahko pišete – alenka.lin.simonic@izis.si  ali me pokličete  – 030 799 444 .

Prisrčno vabljeni v prostor za čuječe raziskovanje umetnosti življenja . 

Alenka Lin  Vrbančič Simonič

Več 

O PSIHOTERAPIJI

O PLESNO-GIBALNI PSIHOTERAPIJI

O LOGOTERAPIJI