IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

Alenka Lin Vrbančič Simonič, logoterapevtka in plesno-gibalna psihoterapevtka

V življenju so trenutki, ko se znajdemo v težki situaciji ali  pred pomembno odločitvijo ter začutimo, da potrebujemo podporo in pomoč, ker si želimo narediti nekaj zase, zelo pomembni in dragoceni. Prav je, da si  pridobimo natančne informacije o tem, kdo nam tovrstno podporo in pomoč lahko nudi; zanima nas,   kakšno izobrazbo ter kompetence ima oseba, ki naj bi nam stala ob strani, nam pomagala lajšati našo stisko in breme, nas podpirala pri odkrivanju naše nadaljnje poti ter pri iskanju rešitev.  Zato se vam v nadaljevanju predstavim. 

Kot strokovnjakinja za področje psihosocialne pomoči in psihoterapije sem se kalila skoraj tri desetletja. Temeljno izobrazbo s področja pedagogike in filozofije sem po univerzitetni diplomi (1999) nadgradila z izobraževanjem na področjih specialne in rehabilitacijske pedagogike ter socialne pedagogike (2004 – 2006, zaključen študijski program  izpopolnjevanja za delo z otroki in mladostniki s čustveno-vedenjskimi težavami/z motnjami vedenja in osebnosti ter primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Zaključila sem tudi podiplomsko specializacijo iz pomoči z umetnostjo, smer gibalno-plesna terapija (2000 – 2010).

V letih 2010 – 2022 sem se intenzivno dodatno izobraževala in kvalificirala na področju psihoterapije kot  jo na podlagi Strasbourske deklaracije in nadaljnjega razvoja definira Evropska zveza za psihoterapijo (nekaj o tem lahko na kratko  preberete tudi v brošuri z naslovom Predstavljajte-si-svet-brez-custvene-stiske.pdf  (vir Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, dostopno na   https://www.skzp.si/eap/) . Sem  v skladu s  standardi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) ter v skladu s standardi  Inštituta Viktor Frankl na Dunaju certificirana psihoterapevtka – logoterapevtka ter dodatno   v skladu z standardi Združenja plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije (ZPGPS) in  Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo (EADMT) registrirana  plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP ZPGPS/ EADMT).  V letih 2007 do 2014 sem bila kot ena izmed pionirk na področju pomoči z umetnostjo (specialistka za smer gibalno-plesna terapija)  in umetnostnih terapija aktivna članica Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov. Kasneje sem se angažirala predvsem za nadaljnjih razvoj plesno-gibalne (psiho)terapije: sem ena od  ustanovnih članica Združenja plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije (ZPGPS), kjer sem aktivna predvsem pri razvoju strokovnih in izobraževalnih standardov ter povezovanju s strokovnimi organizacijami za področje plesno-gibalne psihoterapije ter širših področij psihoterapije in umetnostnih terapij v Sloveniji in v tujini. Od 2020 sem predstavnica ZPGPS pri SKZP ter članica strokovnega sveta SKZP, od 2022 pa delegatka v EADMT. 

Pri delu me vodi zaupanje v zdravilne moči v vsakem posamezniku, vera v ustvarjalnost, svobodo in sodelovanje. Moj psihoterapevtski “credo”, moje vodilo, se glasi : DIHAM, ŽIVIM, PLEŠEM, LJUBIM (več o tem lahko preberete TUKAJ).

Raznolike izkušnje, ki sem jih pridobila v okviru svojega poklicnega delovanja na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, na področju duševnega zdravja  tudi v sodelovanju s različnimi strokovnjaki in ustanovami s področja zdravstva, predstavljajo ključni dejavnik moje celostne strokovne usposobljenosti. Nekaj teh izkušenj navajam spodaj.  

  • Strokovna sodelavka v programih CSD Ljubljana Moste -Polje in Vič -Rudnik (2000-2002), sodelovanje s CSD Maribor (miltidisciplinarni timi, 2003- 2020). Izvedba različnih dejavnosti (mladinske delavnice, učna središča pri CSD, sodelovanje z Materinskim domom).
  • Na področju paliativne oskrbe in pomoči ob izgubi bližnje osebe, v procesu žalovanja. Najprej sem delovala kot prostovoljka, strokovna delavka  in sodelavka v Slovenskem društvu hospic (1998 -2007); nadalje dolgoletno svetovalno in terapevtsko delo z otroki, mladostniki in odraslimi v okviru svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju ter na področju socialnega varstva, tudi pod okriljem Inštituta IZIS). 
  • Na področju duševnega zdravja z različnimi ranljivimi skupinami,  tudi pri delu s posameznikih z diagnozo najtežjih duševnih bolezni in njihovimi svojci. Bila sem tudi vodja Dnevnega centra za osebe s težavami na področju duševnega zdravja, kjer sem razvijala različne dejavnosti pomoči z umetnostjo in vodila tudi umetnostno-terapevtske skupine  ter razvila  program podporne plesno-gibalne psihoterapije za osebe s težjimi, ponavljajočimi se in dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Kasneje sem kot zunanja strokovna sodelavka (ŠENT 2002-2010)  redno izvajala  podporno plesno-gibalno (psiho)terapijo  (plesno-gibalna delavnica v programu psihosocialne rehabilitacije) in na tem področju izvedla tudi pilotsko raziskavo.  Sodelovala sem s strokovnimi delavci v okviru zdravstva, socialnega varstva, psihosocialne rehabilitacije (Psihiatrična bolnica v Mariboru, Ljubljani;  CSD, rehabilitacijske službe). 
  • Vrsto let sem bila zaposlena kot socialna pedagoginja v Mladinskem Mariboru (2004 – 2010) (stanovanjske skupine po modelu družinske vzgoje).
  • Imam več kot 20 let izkušenj kot svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami v dijaškem domu, vrtcu in OŠ (2004 do danes). Kot dolgoletna svetovalna delavka v vrtcu in članica Aktiva  svetovalnih delavk  mariborskih vrtcev, ki deluje pod okriljem Skupnosti mariborskih vrtcev, sem bila zelo aktivna tudi na  področju zgodnje obravnave majhnih otrok in njihovih družin. V Vrtcu Ivana Glinška Maribor sem v sodelovanju z ZRSŠ  v letih 2011- 2014 zasnovala in vodila projekt Gradimo skupnost: Vloga vrtca v procesu zgodnje obravnave, kasneje sodelovala tudi pri uvajanju ZO, v okviru projekta Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji (COOPP-VKR), ki so ga v sodelovanju izvajali ZD. A. Drolca Maribor (Razvojna ambulanta), Ministrstvo za zdravje in Evropski socialni skladi. 
  • Od 2019 delujem pod okriljem Inštituta IZIS (ustanoviteljica in strokovna vodja).  Plesno-gibalno psihoterapijo in logoterapijo izvajam z otroki in mladostniki,  tudi z odraslimi posamezniki in skupinami. Plesno-gibalno psihoterapijo in logoterapijo izvajam tudi s pari in družinami. Vedno bolj se  posvečam področju preventive, svetovanja in podpore za celostni razvoj in  osebno rast posameznikom v različnih življenjskih obdobjih –  tak je tudi krovni razvojni koncept mojega delovanja, ki ga imenujem ŠTIRJE ČASI.    Sodelujem z  vrtci, OŠ in srednjimi šolami, še vedno tudi z drugimi nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva in duševnega zdravja, tudi z domovi starejših občanov. Posebno pozornost posvečam razvoju terapevtskih programov za ranljive posameznike in skupine.

V okviru vseh navedenih zaposlitev sem kot članica multidisciplinarnih timov  redno sodelovala in še vedno sodelujem s strokovnjaki različnih profilov (psihologi, specialni pedagogi, logopedi, delovni terapevti, pediatri, pedopsihiatri in psihiatri, socialni delavci, psihoterapevti drugih usmeritev). V okviru specialističnega študija pomoč z umetnostjo sem opravila tudi več kot 600 ur praktičnega dela (klinične in psihosocialne prakse), tudi v ustanovah kot so UKC Ljubljana – Psihiatrična klinika Polje, program psihosocialne rehabilitacije v okviru Slovenskega združenja za duševno zdravje (ŠENT) – v okviru tega tudi  sodelovanje s psihiatričnimi ustanovami in strokovnjaki; delo z otroki in mladostniki s čustveno-vedenjskimi težavami ter motnjami vedenja in osebnosti (Vzgojni zavod Višnja gora, Mladinski dom Maribor, CSD Ljubljana – programi učno-vzgojnih središč), v okviru dela v Slovenskem društvu hospic tudi sodelovanje s strokovnjaki v zdravstvu.  Opravljen imam strokovni izpit za področje socialnega varstva ter strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. 

Ob tem, da primarno izhajam iz specifičnih znanj in veščin plesno-gibalne psihoterapije, se pri svoje delu naslanjam tudi na spoznanja drugih psihoterapevtskih šol. Na podlagi večletnega formalnega in neformalnega izobraževanja (1997 – 2022) na področju ustvarjalnosti, pomoči z umetnostjo in umetnostnih terapij v svoje delo vključujem tudi prvine drugih umetnostnih terapij (prvine likovne, glasbene in dramske terapije; integrativno umetnostno terapijo). Znanja s področja različnih modalitet umetnostnih terapij sem pridobila od mednarodno  priznanih strokovnjakov : Olav Skille (glasbena in vibroakustična terapija), Joseph Moreno (glasbena terapija in glasbena psihodrama), Sue Jennings, Ditty Dokter, Martina Jenkyns, Richard Hougham, Zlatko Bastašič (vsi dramska terapija), Pauline Mottram, Marian Liebmann (likovna terapija);  Helen Payne, Hazel Carey, Ineke Kneepkens, Penelope Best,  Miriam Roskin Berger, Gordana Horvat Mahne, Frances Schott-Billmann, Susan Scarth, Bonie Meekums (plesno-gibalna psihoterapija) in Leah S. Bartal (plesno-gibalna psihoterapija, integrativna umetnostna terapija).

Opravila sem tudi 3. stopnje izobraževanja in pridobila certifikat iz diagnostične in terapevtske metode EBL – Emerging Body Language/ Porajajoči se jezik telesa avtorice dr. Marijke Rutten Saris.  Izobraževanje sem opravila pri priznani specialni pedagoginji in EBL strokovnjakinji ge. Elzi Sabolič . Posebna zahvala za raznolike možnosti in  pridobivanje znanja na področju umetnostnih terapij gre dr. Bredi Kroflič, dolgoletni koordinatorici specialističnega študija Pomoč z umetnostjo – umetnostne terapije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ki je s svojim predanim pionirskim delom ter dodatno koordinacijo odprtega dela programa PZU/UT (stalno strokovno izpopolnjevanje) v letih 1996 – 2010 omogočila dostop do  raznolikega in kvalitetnega izobraževanja in  znanja mnogim strokovnjakom – pionirkam/pionirjem na področju  umetnostnih terapij v Sloveniji. 

Po zaključeni specializaciji za področje pomoči z umetnostjo/ umetnostnih terapij (2010) sem se kontinuirano in intenzivno izobraževala na področju različnih modalitet psihoterapije.  2018 sem  v Beogradu (RAIP, Žanet Prinčevac de Villablanca, Lidija Vasiljevič) zaključila  uvodno izobraževanje iz analitične psihologije in psihodrame. Psihodrama predstavlja tudi pomemben del moje osebne izkušnje (Studio za raziskavo umetnosti igre, Vladimir Miloševič in Tomi Janežič, 2017/18, 2021/22). 2019 sem zaključila specializacijo iz v plesno-gibalni psihoterapiji utemeljenega umetnostnoterapevtskega pristopa za delo z majhnimi otroki in njihovimi družinami Ways of Seeing, ki ga je razvila priznana plesno-gibalna psihoterapevtka Suzi Tortora (ZDA). Opravila sem  večtedensko izobraževanje s področja čuječnosti (na kognitivno – vedenjski terapiji utemeljen pristop, Moč strokovnjakom, NARA, 2017), nato 2021/22 tudi  34-urni modul /  izobraževanje za uporabo veščin in tehnik vedenjsko kognitivne terapije v šolskem okolju (Društvo za vedenjsko kognitivno terapijo). 2022 sem zaključila  modul izobraževanja iz art terapije, psihodrame in sociodrame (Jana Damjanov, Center za sociodramo in raziskovanje Novi sad). 2022 sem  zaključila tudi štiriletno specialistično izobraževanje iz logoterapije in eksistencialne analize.

Kadar se izkaže za potrebno in kadar je to s strani posameznikov sprejemljivo in zaželeno, v procese pomoči in podpore  vključujem tudi nekatere specifične telesne tehnike in prvine somatskih terapij (kot so npr. nevro-senzorimotorična integracija in integracija refleksov, ritmična gibanja po metodi dr. Bloomberga). Vse navedeno je namreč lahko zelo koristno in v pomoč pri delu s travmo, tudi pri soočanju s stresom in pri uravnavanju stresnih odzivov. Po potrebi in na podlagi soglasja posameznikov, ki so vključeni v psihoterapevtski proces, se pri svojem delu povezujem tudi z drugimi strokovnjaki. Vse navedeno pomembno bogati moje delo in mi omogoča, da se bolj učinkovito prilagajam potrebam posameznikov in skupin, s katerimi delam. 

Svoje delo  že leta opravljam pod  supervizijo. V obdobju 2000 do 2010 so bili moji supervizorji  Marina Jenkyins,  Leah Bartal, dr. Onja Tekavčič Grad, Teodora Pečarič Jager, Vinko Kmetič (v programih Slovenskega društva hospic in Šenta, pri delu v Mladinskem domu Mariboru). Po letu  2010 so  bili  moji supervizorji Marinka Bečela, Heliodor Cvetko (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše); Celine Butte (Hearth of Movement UK); dr. Aleksandra Schuller (avtentično gibanje in ustvarjalna supervizija), dr. Cvijeta Pahljina ( logoterapija, Zavod Žički tabor za duhovno rast), občasno Suzi Tortora (v programu WOS).

Za razvoj osebnih in strokovnih kompetenc psihoterapevta_ke je ključnega pomena tudi redno “delo na sebi” –  to je lastna  osebna izkušnja in proces psihoterapije. Sama sem slednje opravila v  različnih obdobjih svojega življenja in strokovnega usposabljanja  pri različnih  priznanih psihoterapevtih in  v različnih priznanih psihoterapevtskih pristopih, v skupnem obsegu več 600 ur. Osrednji proces moje osebne izkušnje predstavljata logoterapija  in plesno-gibalna psihoterapija. Dodatno pa me je  ob skupinski  in individualni  izkušnji pri mednarodno priznanih  plesno-gibalnih psihoterapevtkah obogatila še osebna izkušnja  psihodrame, integrativne psihoterapije in psihoanalitične psihoterapije.  Z delom na sebi nadaljujem, saj je življenje nenehna sprememba, osebna psihoterapija pa mi pomaga pri odgovarjanju na izzive življenja ter pri vzpostavljanju celostnega ravnovesja.  V tem procesu raziskujem, se učim, razvijam, se prerajam in bogatim. Vse to je zelo pomemben vir  energije, zavedanja, znanja in modrosti za moje vsakodnevno življenje in delo. 

Vse zgoraj navedeno mi omogoča, da se empatično in učinkovito prilagajam potrebam posameznikov, parov in skupin s katerimi delam. Moj način dela je izrazito interdisciplinaren in multimodalen. Skozi raznoliko dolgoletno prakso in nenehno izobraževanje sem razvila inovativen, integrativen in multimodalen umetnostnoterapevtski način dela,  v okviru tega pod krovnim konceptom ŠTIRJE ČASI razvijam psihoterapevtske  programe za različne ciljne skupine. Predvsem pa sem pri svojem delu zavezana najvišjim standardom strokovnega dela in psihoterapijo izvajam v skladu s pogoji ter etičnimi kodeksi  Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Evropske zveze za psihoterapijo, Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo, Združenja plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije in  Društva LOGOS .

Za vsa vprašanja mi lahko pišete – alenka.lin.simonic@izis.si  ali me pokličete  – 030 799 444 .

Prisrčno vabljeni v prostor za čuječe raziskovanje umetnosti življenja . 

Alenka Lin  Vrbančič Simonič

Več 

O PSIHOTERAPIJI

O PLESNO-GIBALNI PSIHOTERAPIJI

O LOGOTERAPIJI