IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA, LOGOTERAPIJA

Zgoraj: ZVEZDNA NOČ ( Vincent Van Gogh, 1889, olje na platnu, 73×93, Muzej moderne umetnosti, New York)

 »PRIPNI SVOJ VOZ NA KAKŠNO ZVEZDO«

 (Leonardo da Vinci, tudi  po naslovu  knjige Elisabeth Lukas)

Psihoterapija je znanstvena in strokovna disciplina, ki temelji v  celostnem razumevanju človeka ter nam pomaga bolje razumeti sebe in druge. Osnovni namen psihoterapije je lajšanje stiske in trpljenja, ki je del vsakega človeškega življenja. Psihoterapija nam pomaga, da se notranje umirimo ter tako lažje odpravimo težave in ovire. Hkrati pa nam pomaga, da razvijamo svoje potenciale. Spodbuja  namreč procese raziskovanja, odkrivanja in spreminjanja. Razširja prostore svobode in krepi ter razvija  ustvarjalnost. Vse to je prav tako nekaj specifično človeškega kot sta specifično človeška stiska in trpljenje. Zato je psihoterapija primerna za vsakogar, ki si želi bolje spoznati sebe in druge, izboljšati svoje počutje in delovanje ter razvijati svoje potenciale.

V procesu psihoterapije ima ključno vlogo varen, zaupen in spoštljiv odnos med psihoterapevtom in posameznikom, ki se se odloča za psihoterapijo. Igra kot spontana človekova dejavnost je pomembno povezana z zdravilnostjo tega posebnega odnosa. Pri skupinski obliki psihoterapije so pomembni  odnosi med vsemi udeleženci procesa.

“Psihoterapija se dogaja v presečišču dveh področij igre: igre pacienta in igre terapevta. Psihoterapija je v bistvu skupna igra dveh ljudi. ..kjer in kadar igra ni mogoča, je naloga terapevta, da pripelje pacienta iz stanja nezmožnosti igranja do stanja, ko se zmore/zna igrati.” (Donald Woods Winnicott). 

Več o PSIHOTERAPIJI, PLESNO-GIBALNI PSIHOTERAPIJI IN LOGOTERAPIJI 

PSIHOTERAPEVTKA

V Inštitutu IZIS omogočamo psihoterapijo dveh psihoterapevtskih pristopov: plesno-gibalno psihoterapijo in logoterapijo. Psihoterapijo obeh pristopov izvajam Alenka Lin Vrbančič Simonič.  Več o meni si lahko preberete na povezavi   PSIHOTERAPEVTKA, Alenka Lin Simonič.   Za dodatne informacije o psihoterapiji me lahko pokličete na tel. 030 799 444 ali mi pišete: alenka.lin.simonic@izis.si  .

Moj »moto«,  moj osebni in profesionalni »credo«  je hkrati tudi slogan Inštituta IZIS: Diham, Živim, Plešem, Ljubim.  Več o tem,  kako sama  doživljam svoje psihoterapevtsko  poslanstvo in kaj me vodi pri psihoterapevtskem delu lahko preberete TUKAJ  (Kaj je moje poslanstvo in kaj me vodi pri psihoterapevtskem delu)   

KOMU STA PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA IN LOGOTERAPIJA NAMENJENI?

Plesno-gibalna psihoterapijo in logoterapijo izvajam za odrasle posameznike, pare, skupine in tudi skupnosti. Plesno-gibalna psihoterapija je  učinkovit pristop  tudi za delo z otroki in mladostniki, kjer pri delu z družinami pridružujem tudi logoterapevtske prvine. Oba pristopa  na različne načine podpirata procese celostnega osebnega razvoja in zdravljenja. Prispevata k  izboljšanju različnih telesnih težav in pri  psihosomatiki –  slabem počutju in telesnih bolečinah brez poznanega razloga; pomagata pri depresivnih stanjih, strahovih in bojaznih.

Gibanje in ples v plesno-gibalni psihoterapiji  služi kot orodje za vstop v posameznikovo nezavedno ter omogoča občutenje, spoznavanje, predelovanje in integracijo različnih vsebin. Plesno-gibalna psihoterapija je pristop tudi  za različne težave povezane s čustvovanjem, komunikacijo in samopodobo ter za težave v medosebnih odnosih. Pomembno pripomore k izboljšanju prepoznavanja, izražanja in upravljanja s čustvi. 

Plesno-gibalna psihoterapija je kot umetnostnoterapevtski pristop  učinkovita tudi kot spodbuda in podpora za odkrivanje in spoznavanje lastnih interesov in potencialov; za razvoj motivacije in smiselne življenjske orientacije. Prav to je tudi temeljna orientacija in osrednji poudarek v logoterapiji. Odkrivanje smisla je  za vsakega posameznika edinstven in neponovljiv proces ter naloga, ki se vedno udejanja  kot integracija telesnih, duševnih, socialnih in duhovnih razsežnosti.  Smisel odkrivamo na globko intimni poti k sebi, odkrivamo ga vedno znova.  

Oba pristopa, logoterapija in plesno-gibalna psihoterapija,  imata tudi pomembno preventivno funkcijo, kar s pridom uporabljam za spodbudo in podporo za osebno rast ter izboljšanje kvalitete življenja vseh vključenih posameznikov.

  • ZA OTROKE,  MLADOSTNIKE  in posameznike NA PREHODU V ZGODNJO ODRASLOST prinaša plesno-gibalna psihoterapija veliko koristi za njihov celostni razvoj, tudi kot podpora in pomoč pri premagovanju različnih razvojnih in drugih težav. Pomaga lahko  pri predelovanju travmatičnih izkušenj, tudi kot podporna terapija pri različnih boleznih, pri socialno emocionalnih težavah, tudi na področju učnih težav. Pripomore k izboljšanju pozornosti, koncentracije, spomina; razvija strategije reševanja problemov, pomaga graditi pozitivno samopodobo. Vse navedeno  ob vključevanju logoterapevtskih prvin v povezavi s krepitvijo motivacije, vesti in  razvojem pozitivne smiselne orientacije pomembno prispeva k celostnemu zdravju otrok in mladostnikov. Pomembno pripomore tudi k razvoju zdrave identitete, saj  učinkovito podpira posameznike pri  realizaciji njihovih razvojnih nalog na  prehodih skozi razvojna obdobja otroštva in mladostništva ter tudi na prehodu v zgodnjo odraslost.
  • ODRASLI  POSAMEZNIKI  in  PARI  v obdobju zgodnje in  srednje odraslosti lahko v varnem zavetju psihoterapevtskega odnosa  v procesu plesno-gibalne psihoterapije in logoterapije individualno ali znotraj skupinskega procesa raziskujemo sami sebe, odnose z nam najbližjimi osebami, znotraj skupnosti in tudi odnose  med skupinami. Pomemben del procesa je odstiranje vrhnjih plasti, ki prekrivajo naša najgloblja doživetja, spomine, tudi  rane. To odstiranje je pogosto hkrati tudi prepoznavanje in izražanje dolgo zatrtih čustev. Povezano je z učenjem novih načinov izražanja, komuniciranja,  funkcioniranja in  reševanja problemov. Hkrati pa skozi psihoterapevtski proces vedno bolj spoznavamo svoja močna in šibka področja. Naučimo se s  spoštovanjem in na dostojanstven način postaviti zase, ne da bi ob tem prizadeli ali ogrožali druge. Odkrivamo potenciale, možnosti razvoja in se učimo sprejemati dobre, prave odločitve – take, ki krepijo našo psihosocialno odpornost in identiteto. Vse to je pomembno povezano z odkrivanjem in ustvarjanjem novih možnosti ter poti. Teh ne odkrivamo zgolj v   terapevtskem procesu in v terapevtskem prostoru, kjer s pomočjo igrivega raziskovanja spoznavamo različne možnosti. S pomočjo “terapevtskih nalog” jih udejanjamo  tudi  z ustvarjanjem in realizacijo  novih pogledov in sprejetih odločitev v vsakodnevnem življenju. Vključenost v proces plesno-gibalne psihoterapije in/ali logoterapije nam torej pomagata, da se  bolje počutimo in smo bolj zadovoljni sami s seboj in svojim življenjem; da  se kot osebe lažje prilagajamo in  spreminjamo ter lahko  bolje funkcioniramo v odnosih, se aktivno vključujemo v skupnost.
  • ZA POSAMEZNIKE V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU, na celotnem področju  gerontologije, predstavlja plesno-gibalna psihoterapija v kombinaciji z logoterapijo edinstven in celovit pristop za  ohranjanje in tudi nadaljnji razvoj kvalitete življenja. Vključenost v plesno-gibalno psihoterapijo v procesu kompleksne socialne interakcije  naslavlja celoto telesa,  duševnosti in duha ter  dodaja življenje dnevom do zadnjega diha.  Plesno-gibalna psihoterapija lahko pomembno pripore k ohranjanju vitalnosti, motivacije ter kognitivnih sposobnosti. Starejšim posameznikom pomaga pri  soočanju z izzivi, tudi pri predelovanju in sprejemanju izgub, ki jih prinaša staranje. Oba pristopa lahko pomembno pripomoreta k obogatitvi življenja posameznikov v tretjem življenjskem obdobju,  tudi k preprečevanju demence in  k izboljšanju funkcioniranja že prizadetih posameznikov.

Več o programih Inštituta IZIS, ki jih razvijamo za različne ciljne skupine si lahko preberete tudi na povezavi ŠTIRJE ČASI. Na tem mestu pa želim predvsem poudariti, da lahko plesno-gibalna psihoterapija in logoterapija (vsaka kot samostojen pristop ali v kombinaciji) pomembno pomagata pri lajšanju morebitnih telesnih in duševnih bolečin ter izboljšanju počutja. Pripomoreta k razvoju samospoznavanja in samozavedanja. Vse navedeno  se odraža  na različnih področjih našega življenja, tudi v povečanem   samozaupanju in samo-učinkovitosti . Pomembno pa je, da psihoterapijo izvaja ustrezno usposobljen terapevt /terapevtka, ki  ima visoko razvite odnosne kompetence ter izkušnje s specifično naravo težav, s katerimi se srečujete sami ali tudi vaši bližnji. Prav tako pomembno je tudi sodelovanje z drugimi strokovnjaki, kadar je to potrebno in mogoče.

POTEK PSIHOTERAPIJE

Poseben odnos med psihoterapevtom in klientom je ključni dejavnik za uspešen izid vsake psihoterapije. Spoštovanje, zaupnost in dosledno varovanje vseh osebnih podatkov ter zagotavljanje varnega fizičnega, psihičnega in socialnega prostora so pomemben predpogoj za psihoterapijo. Zato je pred pričetkom terapije potrebno uvodno srečanje in poglobljen  razgovor. Na prvem srečanju vas uvodoma tako pisno kot ustno seznanim z zaupnostjo in varovanjem podatkov;  z etičnimi določili kot tudi z zakonodajo, ki velja za to področje. Sicer pa je uvodno srečanje namenjeno temu, da se spoznamo, začutimo in vidimo, če je možno nadaljnje sodelovanje. Predstavite mi razloge prihoda na terapijo, morebitne težave, potrebe, vprašanja. V zvezi s tem in da pogovore lažje steče, vam sama zastavim tudi nekaj vprašanj: Kakšna so vaša pričakovanja, želje, tudi morebitni dvomi in pomisleki v zvezi s psihoterapijo?  Zakaj zdaj? Katere cilje bomo v terapiji zasledovali?  Je karkoli takega, kar bi želeli uvodoma posebej izpostaviti? Nato vam kolikor je mogoče natančno predstavim način dela in vam odgovorim na vaša vprašanja. Po opravljenem uvodnem srečanju oblikujemo terapevtski dogovor. V terapevtskem dogovoru opredelimo tudi način izvajanja terapije (individualno, skupinsko, par, družina,..), pogostost in trajanje srečanje. Včasih je za uvodno spoznavanje in oblikovanje dogovorov potrebno tudi več srečanj (tudi 4 do 5), tudi o tem se dogovorimo tekom prvega srečanja. 

Za vključitev mladoletne osebe v proces terapije je potrebno pisno soglasje zakonitih zastopnikov, enako velja tudi za druge  osebe, ki imajo za varstvo svojih koristi določenega skrbnika. Pri terapiji otrok in mladostnikov je potreben uvodni razgovor s starši oziroma skrbniki, uvodno srečanje pa upoštevajoč starost, potrebe in sposobnosti opravim tudi z otrokom oziroma mladostnikom.

Za vsa vprašanja mi lahko pišete:  alenka.lin.simonic@izis.si  ali me pokličete 030 799 444 .

“Vidimo luč, ki se prekriva in meša s sencami; občutimo veselje, ki se poraja iz obžalovanja, sedanjost med preteklostjo in prihodnostjo. Med vsemi nasprotji je občutje gibanja, ki obnavlja jasnost vsake izkušnje.”

Irmgard Bartenieff, pionirka plesno-gibalne psihoterapije

Več o plesno-gibalni psihoterapiji  lahko preberete tudi na z zeleno označeni  povezavi KAJ JE IN  KAKO POTEKA PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA .

CENIK in POGIJI  (pdf)

POVEZAVE

ZPGTS – Združenje plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije

SKZP – Slovenska krovna zveza za psihoterapijo

EADMT – Evropska zveza za plesno-gibalno terapijo